num mer Korte inhoud Jescuur R.L. scholén v/.Par.^eürus en i'aulus JJv»d .binden ooesterdstr49 'boest oofd 3e afd»ter secretarie -Maatschappelijk Hulpbetoon te 00 est - aa u s chappelijk Hulpbetoon, te Coest 'üi. aa uociale 'Si:en jdoet toekomen het goedkeurend advies van den Inspecteur van het Lager Onder lijs betreffende de aanvrage dd. 12 [Augustus j.1. inzake verbetering van de 'speelplaats der R.A. Jongensschool. Je kosten zijn door den directeur van ge meentewerken geraamd op f»pc3.23« 'vraagt een slijtvergunning voor de be neden voorlocaliteit van perceel Coes- terb.straat 49. I-Je inspecteur van politie brengt gunstig 'advies uit. vraagt machtiging voor het nemen van een abonnement 00 het "Tijdschrift man den leder land schen <erkloosheidsraadu en i "Je Arbeidsmarkt" ten bedrage van f.lG.-. j .3 er j aar brengt advies uit over het ontwerp-re glement voor die instelling. zendt een aanbeveling ter voorziening van de ingaande 1 Januari 1937 openval lende plaatsen bij die instelling door het periodiek aftreden van de heeren J.van den broek en J.J.J.van den berg. jacht het venschelijk controle uit te I oefenen 00 de verstrekte goederen aan jhet Crisis Comité b. -.ventueel ware een idame te benoemen als lid van het comité 'en haar te belasten ..et deze controle. I iVoorts vare nauwkeurig na te gaan of [hetgeen is toegestaan ook werkelijk iwordt geleverd. Jaarna kunnen de betrok kenen de goederen ten gemeentehuize in 0 ntvangst nemen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 797