V V Afaeeiing n No nrr.erKinge.n Je benoodigde gelden ad f.588.23 morden beschikbaar gesteld. Je gevraagde vergunning verat verleend. Jesloten wordt aan den Kaad voor te stellen als ge- meente lid te worden van de kationale vereeniging tegen de werkloosheid. hosten lidmaatschap f.l<t.-- per jaar. liet het advies van k. vereenigen, besloten h. han het college zich geheel wordt de uit het advies voort- zomende wijzigingen in het ontwerp-reglement bij den raad aanhangig te maken. V Hss~o}> N as V y besloten wordt aan den Haad voor te stellen het be sluit te nemen dat de aftredende leden in maatschappe lijk hulpbetoon zitting blijven houden tot het tijdstip van inwerkingtreding van het nieuwe reglement. het college acht voorshands deze controle niet noodig. y^"./ /s-f ,iV i ,)u i 3 i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 798