Volg num mer Afzender of voorsteller j Datum Korte inhoud 15 1 6 17 18 19 20 21 Oontact Commissie] te s-Gravenhage directeur Gemeen tewerken. H.van horrestei jrj. uiekslotexweg «/.Zp 2ooest Vereeniging Kerkebuurt Soest "de te ■<ed J .de huijgt Aigendomweg 17, te Soest. 1e afdeeling 1 ./ij man verzoekt de gemeentelijke lasten en ta rieven, welite zeer sterk op de exploi taties van tiet onroerend goed drukken, aanmerkelijk te verlagen. zendt plannen inzake verbouw gymnastiek lokaal aan den Verl.achoolweg tot brand weercentrale en bouw van een gymnastiek lokaal san de bestaande o.i.school te Soesterberg. maakt bezwaar tegen zijn aanslag groet /.1ö,= wegens het deel hebben in het gebruik van de openbare heide- en zand gronden over het jaar 1954» Ge Commissie neide-en Zandgronden advi seert den aanslag terug te brengen op i verzoekt een verlof 3. voor de greote zaal van perceel üriftje no.4a» verzoekt vergunning voor den bouw van een schuurtje volgens overgelegde lee- kening (afmeting 4 x 5 Be uirecteur van Gemeentewerken advi seert de vergunning te verleenen onder voorwaarden biedt ter opmaking aan de lijst heide- en Zandgronden over 1955, welke inge- volge ae bepalingen der betreffende ver ordening ter classificatie moet worden gesteld in handen der Commissie heide en Zandgronden. vraagt een volledige vergunning voor de benedenlocaliteit van het perceel Banningstraat no.4C. j je schatter van het vergunningsrecht adviseert het vergunningsrecht voor 2 kwartalen vast te stellen op Ó0,=. Aan d< meent welke gingei stand Beslo" vergat deze riet at wordei Conf c: grondt aanslt liet Conf 0] wordt onder 1hel dir 2 ae hel 5 aar ue li, oen .ue ge\ liteil verlet paald i i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 7