Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1640 <J-eurs gtechn. ambtnr.le klasse bij gem.verken 1641 Gemeentesecretaris 1642 ''eth.v »Joc.haken vraagt 00 grond, van art.51» alinea, i van het ambtenarenreglement, buitenge woon verlof met behoud, van volle bezol diging gedurende de maanden Januari en -Februari a-saangezien hij met ingau van 1 Januari 1937 eeil nieuwe betrekking Kan aanvaaraen. deelt mede dat hem door de re&actieco. - missie uit den Kaad is overhandigd een ontwerp brief gericht aan den kinister van Sociale haken, waarin tusachenkoinat van den kanister wordt verzocht om hei; college te be segen in de toepassing der werkverschaffing en steunregeling eeni^ wijzigingen aan te brengen. Je seerets ris vestigt er de aandacht op dat in feite de Jaad heeft besloten zicht tot -lare kajesteit de --oningin te wenden. stelt het. college in kennis van een dooi hem ontvangen schrijven van de k'ederl. -Federatie van Instellingen voor de ofageï huwde moeder en haar kind, inzake opnaJ van de ongehuwde moeder Jiisabeth --akkei in een gesticht»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 803