BESLISSING Afdeeling en No Aanmerkingen besloten Ti ordo het gevraagde verlof ingaande 1 Januari <*Ar 1937 net behoud van de volle "bezoldiging, te verleenen.; hit besluit wordt echter eerst van kracht zoodra te- Yf/9 langheooende een verklaring zal nebten overgelegd laar-j uit blijkt dat hij in het begin van Januari a.s. zijn j nieaïve werkkring kan aanvaarden. la voorlezin^ van de ontwerp brief v;ordt het standpunt ingenomen dat de namens den daad geredigeerde brief moet vorden doorgezonden aan den --inisi-er van oociale naken. 3 -ajs. Besloten vïordt net scxirijven ter afdoening te zenden aan i-aatschappelijk hulpbetoon, hiervan -are mededee- ling te doen aan de k.l.O,--,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 804