Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud 164J eer.penm.Voorz oor Kunstenaard /.Hogenhouckl75 ien Haag 1 644 Di rGeen .werken 1645 1646 Dir.Rijksdienst dejr '/erkloosh. verzeke-j ring en arbeids- Demiddeling,den Haag PJGlaudemans nald.Pyrmontlaan 56, Soest 1 647 1 648 1649 Boekhandel Adri- ansen, Soest Bewoners Spoorstr uand.Comité van uitvoering v/'d Kat Reclasseeringsdag te Alidam 4. 1657 -Hir.^em.werken doet toekomen 1 exemplaar van de Sta-, tuten en 1 exemplaar van het Reglement voor het Voorzieningsfonds voor Kunst®, naars, enz. een en ander naar aanlei ding van het schrijven van Burgemeeste; en Wethouders van 4 Bebr»1956, 5e afd. no5672 brengt rapport uit omtrent de kwestie 'stichting van een gebouwtje met eenige urinoirs en W.C.'s op liet door de N.Y. jSoesterdal gehuurde parkeerterrein aan de Batenburglaan. verzoekt te mogen vernemen of het col lege bereid is de gemeentelijke con- tröle zooveel mogelijk als in het schrijven is aangegeven te doen uit breiden. .verzoekt verwijdering van 1 of 2 boonel staande aan den weg langs zijn tuin. He dir v .gem.werken adviseert het ver- zoek in te willigen onder voorwaarde dat de mosten van rooien en verwijderei ad 5.= (2 x 2.50).in de gemeentekas worden gestort. verzoekt in aanmerking te mogen komen voor levering van boekwerken en kan toorartikelen verzoeken het besluit tot naams ver and er ring der opoorstraat zoodanig uit te voeren, dat de huisnummers zoo min mog< lijk veranderd worden. He dir .v.gem. werken brengt hieromtrent rapport uit bij senrijven dd<25 Hec.1956, no.16/2) verzoekt een straat- en huiscollecte met speldjesverkoop te mogen houden cp j5 Juni 1957. biedt ter behandeling aan eenige verzoa ken om bouwvergunning vergezeld van ue noodige teekeningen en adviezen kenni uitvo jhij d< !'zenai.r Aan de loozen het o\ raedege contro Adress niet x op een komen, vorens nog op< planti; 'in den i Aaressi alsmedi laren Conforr ten de De gevr jelet 0 :Jec .193 hordt u V1324 k.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 807