■yi- y 4 J de Sta-. ieglemerit )r kunste» I aanlei- rgemeeste; 5e afd. kwestie >t oenige de N.V. •rein aari het col- :e con- het n uit- 2 booraet tuin. iiet ver waarde rwijderei I ie en te .-as BESLISSING Afaeeling Aanmerkingen kennisgenomen. Aan den inhoud van deze circulaire zal 3 uitvoering worden gegeven. Bij den heer Couturier zal aangedrongen worden op in- zending van een nieuw ontwerp. Aan de besturen der plaatselijke afdeelingen van werk- iloczenkassen zal een schrijven worden gezonden conform het overgelegde concept. Aan den Rijksdienst zal wordeh medegedeeld dat het college bereid is de gemeentelijke controle zooveel mogelijk te doen uitbreiden. Adressant zal worden medegedeeld dat aan zijn verzoek niet kan worden voldaan doch dat overwogen zal worden op een anders wijze aan zijn wenschen tegemoet te komen. Aan den dir.v«gem.werken zal eveneens van het vorenstaande mededeeling worden gedaan, baarbij zal nog opdracht worden verstrekt een wijziging in de be planting van deze laan te overwegen b.v. om de bcomen >m den andere te laten staan. 4 --w- va n komen s kan- sverande iit te min mog .gem« )rt uit io .16/2) .lecte >uden o{ i verzot) van de Adressante zal worden medegedeeld dat met hare belangen *-7^ alsmede met die van alle andere plaatselijke boeknanae- iaren steeds rekening wordt gehouden. Conform het advies van den dir .v.gem.werken wordt beslp-J ten de perceelen aan de Prins Bernnardlaan te nummeren} De gevraagde toestemming wordt verleend. 'elet op het advies van Bouw-en woningtoezicht ad.29 uec.iy3ó nos.35/170, 35/172, 35/ 173, 35/177 e" 35/79 ordt oesloten de aanvragen 1/1323, 1/1319» 1/132°, 1/1324 en 2/392 in te willigen. 5/3 Z A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 808