ft, BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen )port idrager t.bg .r sub- ?ens ;.an 1 9a beplei rzoe^ de noi üet rapport wordt aangenomen^ n de pij eeriging zal mededeeling hiervan worden en het ontwerp-besluit hiernevens als wordt vastgesteld ;at selijxe ver gedaan bijlage gevoegd, gesloten wordt den eigenaar der woning aan te schrij ven dat door net aanbrengen der bepleistering in strijd is gehandeld rr.et art.91 juncto art.ö2 der bouwverorde- ning en hij verpiicnt wordt de bepleistering weg te ne men teneinde de woning in den oorspronnelij^en staat terag te brengen. Indien dit niet mogelijk is, za'1 het andere gedeelte van net dubbele woonhuis moeten worden, bepleisterd en alzoo in overeenstemming -worden gebrecnt met den staat waarin het eerste gedeelte verkeert dat net aesthetisch ;,anzier niet lan. op— worde verstoord delet op het advies van 95/b, wordt besloten de li gen jouw- en woningtoezicht aanvrage no.1/1199 in te no wil- 3 te i net Leiste- Lvina

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 82