Volg- num- Afzender of voorstelier Datum mer Korte inhoud '165 166 167 168 169 ItVeenAlhngen- daalweg 11 ooest «eth.oociale O^en, 1V.Arnh. iaterL kiy. 'Jt recht Voorz itter ,e Voorzitter biedt de gemeente miauels wethouder dasille de overgave van een huis aan de uude ütrecntschev.eg onder voorwaarde dat nem gedurende zijn leven 12-= per week'wordt uittex^eerd voor zijn cnuer- Iho ud deelt mede, uat nem cie verncuding van ;de steunbedragen ingevolge de rijks steunregeling 7e klasse in verband met de Iconen in de werkverschaffing te hoog voornomen. Ie Voorzitter onderschrijft de rneening van den wethouders en stelt voor aan den minister van oceiale „aken 'daarvan rnededeeling te doen, net ver zoek de fcemeente ooest te plaatsen in Klasse der oteunregeling jdeeit meae, dat de kosten der aitbrei- !ding in aen llasweg, waarvan ue garan tie op 26 september 19p2 aangevangen is door net waterverbruik ruin wuruen dekt zoouat zij oereid zijn aeze Irantie te laten vervallen. ge o deet rnededeeling van een uoor den in specteur van politie opgemaakt proces verbaal betreffende net zoek raken van vieesch en gênant ir blik bij de u V Centrale olacntpiaats stelt voor uen naad ter vaststelling aan te bieden een ontwerp verordening iep de zomernuisjes

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 85