?l>-. BESLISSING Afdeeling No. en I Aanmerkingen .der aan de arde dat per onder- Besloten wordt aaressant mede te deeien, dat de ge- meente niet tot eene regeling ais door hem bedoeld man Overgaandoch dat nem in overweging wordt gegeven zien te wenden tot een boliede levensverzekering kaat- Jtaatschappij ■6 van jhs- tnd met t e iiocg I shri jft t stelt I .e „aken I ver- >en in jonl'orm net voorstel van den voorzitter wordt oesloten. %X 14, .tbrei- garan- uigen is ïen ge- ie ga- uesloten .vordt iïateri .mybere varlen zoodat runnen worden middel van i.^aa toind en de een en 1922 totaal voorgesteld go groot 2öö./'b drage van 1/ y blijft das 2/2 ^oester mede te deelen dat ae evonaen de garantie te laten ver nemen aan ia is tot tera^oetaling der waarborgsom zou overgegaan, aangezien de bemeente door tson.-uipoetoon voor verpleging van net t^enoote van o ...oester iv ae jaren 19>2 j 2u2.= neeft oetaald zal nem woruen ed te vinden dat van de waarborgsom een gedeelte wordt ingehouden ten De- van j 2w2»= of 67.22- gemeente der verpleeg^osten voor nare rekening 3n ±n- orooes- oen van 3 li.Vli Hing iening Besloten wordt ae E.Centrale Slachtplaats aansprame- tyïczJA lijm te stellen. De mesten van de z.g. zoek geraakte blimmen zullen aan de temeente moeten worden betaald Bij nalatigheid zal dit bedrag worden op ue door de gemeente aan de in mindering g te ebracht Detalen vergoeding over 1922 voor net opslaan der blikken in een koelruimte. ivereenhomstig het voorstel wordt oesloten ae verorae- ning, eenigszins gewijzigd, den kaau ter vaststelling aan te bieaen. 'Vr

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 86