num mer Afzender of voorstelle Datum Korte i n n o u 17, DirGem.werken 171 «iinister van öcci ale laken 172 Eerstaanwezend .ngenieur k'focrt 17} em.werken 174 nestuur der lafel tennisvereeniging 175 Joesterberg oir Gem .„ei oen Ideelt mede dat geer jgen inwilliging den heer Amo zoei tot nee doen bezwaar oestaat te- van net mondeling door ie v.d.Hoeven gedaan ver- rooien van een boom. staande aan de Gpocrstraat, hoek urar laan, indien de ■ten ad 2» 5c door daaraan verbonden nos- hem woxüen vergoed. jverklaart zich in Deginsel bereid een rijksbijdrage te verleenen in de kosten verbonden aan net deelnemen van werk- loozen uit ooest Amersfoort aan cursussen te deelt mede geen bezwaar te nebben den kinister van defensie voor te stellen een bijdrage te vexieenen in ae nesten van liet maien van brandsingels /erzoekt mede te deeien welke bijdrage eewenscht wordt. adviseert afwijzend te beschikken zoo wel op de aanbieding tot aankoop van grond, Aadbenend als sectie h no .171,5, en groot ruim i;uwu k2 als op liet ver- zoek tot wijziging van de wegbreedte van den geprojecteerden weg no.2-, loo-i pende tusschen ae ...ariastraat en den Hellingweg vraagt of net mogelijk is, dat de ver— eeniging ten behoeve van een opgericht' junioresafdeeline in den vervolge het gymnastieAlomaal vanax iö.4^ uur mag georulken ontraaat ernstig den bij GG.v.d.herg Aerl.iemepi-laan no.2 in erfpacht zija den eirond aan uezen te venmopen. T. jii.u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 87