f ah- M\ "'■ij' BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen a a t t e ig door ver- 1 boom, 321 nos- irgoed .d een 3 kosten werk- ;e 3 n aen -ellen acsten jdrage sn zoo- van 10.171; t vex- edte 1, loo-j i den ie vex-1 r - xicht' ;e het max .uexg zijn- op net verzoen van adressant «/oiat afwijzend beschikt om der digheid gevolgen di vville en meue o het rooien van de ^xonh van ae omstan- boom net aanzien l? as] V 433 3" der beplanting langs de spoorstraat zal schaad. Voorts tz toij uet ïija met zijn zal adressant worden meu dunnen aer Deplanting zoo renscn rekening zal worden worden ge- :ged eld dat veel moge gehouden ter openbare nennis te bren, eugdige we volgen welke jen aat voor jeugdige werkloozen om dat te e- zijn eorgani- Besloten wordt legenheid best Amersfoort cursussen seerd door de dommis sie voor cntwinneling en ontspan- nin0 van werkloozen. ne vannen vermeid in den brief van b. en va. no.ol59 zuilen i Amersfoort van po oct.xppp afd./IIl daarin vermeld worden. Besloten wordt aan don. Eerstaanwezend Ingenieur ue W/é- gevraagde berekening te verstrekken. Baarbij zal ver- 1 n zoent worden aen minister van defensie voor te stel- (fat oen de ^osten ad 24oo.= voor gezamenlijke reAening te nemen. Conform het advies van den directeur van gemeentewer ken wordt Ojj den inhoud van net scuxij ven van a. A. wanuijs afwijzend bascnikt aAi 1a' op net verzoek wordt gunstig beschikt onder voorwaarde Ji van betaiin. van het verscnuldigde bedrag Conform het advies van den directeur van gemeenteleer- l* èn wordt op het verzoek afwijzend beschikt. v X ciii j Ö- c I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 88