35' BESLISSiNG Aldeelinq No. en Aanmerkingen en ta- xploi- ukken tiastiek t brand nastiek ol te teilen in de tnans bestaande Aan den naad voor te s meentelijke belastingheffing en in de üuidige tarieven welke van gemeentewege worden vastgesteld geen wij gingen aan te brengen aangezien de financieele toe stand van de gemeente zulks niet mogelijk maakt» i_ V Hifi Besloten wordt het reeds bij de raadsstukken voor ue vergadering van pO december lyjb gevoegde voorstel op deze aangelegenheid betrekking nebbenue te nandhaven. het advies van de Commissie apenbare werken zal echter worden ingewonnen. h2 as groet het n zand- n advi- en op Conform het advies van de Commissie heide- en ..and- o* gronden wordt besloten den naad voor te stellen den aanslag terug te brengen op rcote Het gevraagde verlof B. wordt verleend. 'tv' w van e tee- aavi- onder Conform het advies van den directeur van Gemeentewerken,c wordt besloten de gevraagde vergunning te verleenen onder voorwaarde dat. V 1. het schuurtje tenminste 4 meter van de zij erfafschei ding wordt gebouwd; 2. de voorgevel van het schuurtje tenminste 14 k. uit net hart van den migendornweg wordt geplaatst; 3* aan leges een bedrag van 2,= wordt betaald. heide- inge- nde ver worden iieiue- voor ceel echt oor me "lijst zal den Baad ter vaststelling worden aangebo- uen 'Vi me gevraagde volledige vergunning voor de benedenloca- liteit van perceel Banningstraat 40 wordt aan P.wijmanv verleend, het verschuldigde vergunningsrecht wordt be paald op 5C,=.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 8