ald 3e BESLISSING Afdeeling Agnj-pgp^ggp en No. liet college stelt zich, op net standpunt dat as aange- i*- (tegenheid betreffende ontheffing art.6 en 14 aer Bouw— V verordening niet bij den Baad in behandeling is ge- 1* weest en mitsdien de gevraagde inlientingen niet kun nen woruen verstrekt. alvorens het verzoen in nadere overweging ie nemen Ai wordt besloten de koninklijke goedkeuring op de ver- Tv ordening als bedoeld in art.22j> der gemeentewet af te a*a rtxe./ wachten6 Besloten wordt de gevraagde stukken in te zenden en „tevens een contra-memorie, als bedeeld in art.74 der 0L*"* ambtenarenwet in te dienen. Besloten wordt aan den Baad mede te deelen dat hoewel net ...o.o.niet wordt ericena de aangelegenheid van net jverleenen van een vergoeding in zieken!ondsaosten de ■-andacht van net college neeft en dat t.z.t.nadere oorsteilen den Baad zullen bereiken, len aanzien van inet verrichten van productief werk voor alle armen- zergers zal werden medegedeeld dat als re0e'l Is aange nomen dat geen productief werk uoor ondersteunden zal orden verricht, /cox het uitbetalen van contractloon |an scarijvers Kan nimmer sprane zijn aangezien dat oon naar omstandigheden dient te worden bepaald.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 90