Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 18.0 Districts Verifi cateur V erBeddam l8l J.Albersebureel-j a_. otenaar ter se- i eretarie lo2 Best.fonds Ver.tot sevoraering der j tii3é 11^ 'cn van patiënten in e- d .r la nu Dü heer lansen komt op uitnodiging in de vergadering, hoor den heer othouder van 0oehb''erken iordt medegedeeld dat hij van den Verificateur wenscht te ver- i nemen hoe het komt dat de voor wegaanle;_ geschatte beiragen ten behoeve- van de L 'Koppenlaan niet in het wegenfonds voor- I komen. De weg moet nu orden aangelegd i terwijl maar f .I32'"1.-- in het grondbS- drijf is gereserveerd. j heer lansen geeft een uitleg waarom Ie aanleg van de LtKopoenlaan in het j grondbedrijf en nie t in het 'e^enfonds ordt gefinancierd, de omstandigheden tijdens de opmaking van de eerste belam i Grondbedrijf waarin het Complex Bt.Bop- ;penlaan moest voorkomen z.egt de Verifi cateur te hebben aangenomen dat de weg ispoedig zou worden aangelegd, de kosten izouden dan op het grondcomplex zijn ge- jbracht met daartegenover de stortingen in het wegenfonds [contract van Luit);.i>< toestand ia nu echter zoo, dat vegens het later aanleggen van ren. weg dan ge- j dacht werd, de in de verkoopsommen ver disconteerde bedragen, voor ;e0aanle0 niel afr w-zonderd weraen. totale opbrengst juit vérkoop werden daar-oor verhoogd mei ials gevolg dat het taxatieverlies op hei (complex zooveel minder heeft bedragen. liet :omt spreker gewen cht voor thans hei ibenoodigde ere .iet voor aanleg aan te ivragen en daartegenover als ontvangsten I te ramen de gereserveerde bedragen af- j komstig uit de overeenkomst van Lultjj Bovendien is van complex 17 bij de bala 1934 een reserve voor wegenaanleg aanwe ziu van f.782.welk bedrag i iet meer voor dat doel nooiig is. verzoekt -ejens een plaats gehad hebben Izeer ernstig ziektegeval van zijn echt- igenoote een tegemoetkoming uit de ge meentekas ter bestrijding van de kosten van ziekenhuisverplaging en van opera tieve behandeling. verzoekt toestemming tot het houden van een straatcorlectuinsp.van politie adviseert .een toestemming te verleeuen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 93