rium- Afzender of voorsteller Datum mer j Korte inhoud Ver .van liandels-- reizigers enz. St« Üliristuf f el zLn.v.oociale u.iie rveld, ieksl 41, Soest JIIH i lhor s tSo e st I f.lluis ,ICLa ar w a t e j> e79» j o e e Dir Gem. erken Biin.y.Sociale ja- ken,.! s-Gravenhage Jir .Gem.werken verzoekt n.Hoenders in de steunregeling op te nemen. toezending regeling betreffende ixulp aan ning B) irklooaen 193& v steunverlee- verzoekt door hem vermindering van huur van oeno onae semi-permanente de Bonin verzoekt op perceel sectie 3 no.1'757 ee*'! enkel woonhuis te mogen bomen met een open ruimte aan de linkerzijde van het huis van 3*5 en aan d-e rechterzijde van 4.p I De dir.v.gem. werken adviseert bij schrijven van 5 -''ebr1 35>ao*3/1 a'£~ wij zend beklaagt zich over de afwatering van de.: -Haarwater Be dir.v.gem. "ierken brerg rapport uit bij schrijven van 5 "'eb; 1930no.lw/5* stelt voor aan de eigenares van perceel Burg.irothestr»Ó4 een aanschrijving te j richten dat zij de bewonin^ van de bo venverdieping onverwijld moet toen sta ken, aangezien het hier betreft het be wonen van een gd ite van een gebouw laatstelijk niet \ls woning gebezigd en voorts niet voldaan wordt aan de betref jfende bepalingen der bouwverordening. e 11 mee oDjeco kan v;o] 25 -'•pril Le',dat met het v:er kver schaf f in£ erkzaamheden in de boeschen" en voortgegaan voorloopig t/m bericht omtrent grondafstand aan den Rijksstraat" ^g en .eelt mede, dat het hem wenschelijk voorkomt het plan alsno. aan den Rijkswaterstaat «os te zenden en na verloop van eenige dagen een on derhoud aan te vragen met Ir.Bakker -~OOla.OcS - C t»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 95