Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud ,.C.de Bruin. ged .Lmaillefabriejk "Langcat" L.V. Jhr.v.i-.v.d .Bran- delerte ooest. C.Groenesteijn, ■w'iekslooterweg .Z.29. i.ederlandsche eeniging -..L.B.B| kfdeeling ooest. Gemeente-ontvan ger ,.'.B.van Biet, beef Schilderspatror ganisatie vraagt een volledige vergunning voor de beneden voorlocaiiteit en aange bouwde serre voor perceel kademaker- straat 6. oe schatter van het vergun- ningsrecht auviseert het vergunnings recht voor 2 kwartalen vast te stellei op /-50,=. tot het aanbrengen van 17, vraagt vergunnu van een lichtbad aan tiet perceel den heer Bonnenbergh, Birkstraat Soest Be directeur van Gemeentewerken en de inspecteur van Politie adviseer en ue gevraagde vergunning te verleenen, on der voorwaarde uat de lichtbak tenmin ste op een hoogte van 5 li. boven de kruin van den weg woidt bevestigd. verzoegt overschrijving van de te zij nen name verleende vergunning voor de bouw van een dubbel woonhuis met gara ges op perceel sectie G.no.1952 gele gen aan de nartolottilaanop naam vs B.h. van iüil«ald .iyrmontlaan /f te Soest verzoekt de rooilijn voer den .»iek~ slooterweg te wijzigen van 20 urt de gr" 'S van den weg in 13 UIt "e grens van den weg. ae x/iracteur van Gemeentewerken advi see rt te dezer zake afwijzend. biedt een financieel overzicht aan over het vereenigingsjaar 195 2? stelt voor te besluiten van den staat der nog te verhalen posten betreffend ue gemeenterekening 19^4 af te voeren eenige in diens schrijven genoemde po ten, t.a.v. ue gemeenten ^msterdam, Botterdam en Dordrecht tot een totaal bedrag van ƒ.140,56. bevelen aan voor lid van het Grisis- Comite B. den heer w.nuurdeman, aiken laan 1te soest.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 9