7^ 9? BESLISSING Afdeeling Aani^gf-j^gg,-, en No. van de terzake ingekomen berichten wordt met belangstel--^"''/' ling kennis genomen, net schrijven van w .i».H. bchlömer j ,<J.v.d.*ak en w.Aok inhoudende de mededeeling dat op vergunning geen prijs meer wordt gesteld, aal in handen worden gesteld van den directeur van gemeentewerken ten einde te onderzoeken of inderdaad van de vergunning geen gebruik meer wordt gemaakt, Aan den gemeente-ontvanger zal voorts het dossier in handen worden gesteld zulks ter invordering van de thans verschuldigde recognitie. Aan den minister zal worden medegedeeld dat tegen indee- ling bij het district Amersfoort geen bezwaar bestaat. van de aanbieding zal geen gebruik worden gemaakt, aan gezien thans geen gelden benoodigd zijn. <^oodra echter gelden benoodigd zijn zal offerte worden gevraagd. Het college is met den gemeente-ontvanger van oordeel dat tegen deze afgifte bezwaren van administratieven aard bestaan, en besluit mitsdien aan de wenschen van adressant niet tegemoet te komen. ■Ue declaraties worden goedgekeurd en tot uitbetaling wordt besloten. Haar aanleiding van deze declaraties zal aan den directeur van gemeentewerken de opmerking worden gemaakt dat het de aandacht heeft getrokken dat reizen naar b.v. Utrecht op zoodanige tijdstippen worden gemaakt dat het noodig is verblijfkosten in rekening te brengen. Aangedrongen zal worden om in den vervolge een en ander zoodanig te regelen dat gemelde kosten niet meer in re kening behoeven te worden gebracht. -besloten wordt aan de ^"ereeniging van Uederl.Gemeenten op te dragen de leverantie van 2^0 pakken cyclostyle papier tegen de prijs van f.l5ü.franco huis en inclu- siea. omzetbelasting.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 104