Volg- Afzender of voorstel Ie Datum num mer 181 132 183 184 185 «J.J.van Schadewijk en d.v.d.-oergte aoest j ksinspecteur nerkvers chaffing Veenendaal hoofd 3e afd.ter secretarie -^ederl.Heidemaat- schappij van ^adelhoff, hoofdopz.hed.heide hy, Korte inhou voorts deelt hij mede dat door hem een en ander is besproken met het in deze deskundige raadslid de hr.u.v.d.Ven en dat deze mede adviseert de leverantie op te dragen aan de ver.v.H'ed.Gemeenten, verzoeicen een wijziging te mogen aan brengen (volgens overgelegde teekeningj in de plaatsing van de garages behooren- de bij den bouw op perceel sectie A no. 173u> gelegen aan de Steenhofstraat hoek haadhui ss traat -Se dir.v.gem.werken brengt bij rapport dd.3 februari 1937, no.35/lü2, gunstig advies uit. geeft in overweging spoedig een nieuw plan in te dienen omvattende de werk- zaamheden, welke in 1937 moeten worden uitgevoerd aan de wegen, bermen, enz. vergezeld van een nieuwe begrooting in tweevoud. deelt mede dat uit een ingesteld onder zoek is gebleken, dat onder de steun- trekkenden, enz. voldoende animo bestaat om deel te nemen aan de distributie van versche zeevisch. zendt een begrooting van kosten voor werkverschaffing op gronden van Jhr. hosch van -Srakesteyn te ^age Vuursche ten bedrage van f.2750»-- aan arbeids- loonen en f.650»— aan andere kosten, he "Voorzitter maakt gebruik van de gelegen heid deze zaak te bespreken met den heer van Sadelhoffhoofdopzichter van de hed. Heide in de vergadering aanwezig, de heer van ^adelhoff deelt mede dat de grondeigenaar voor zijn rekening moet nemen de totale sociale en andere kosten ad f.650.plus 15 van de arbeids- loonen. -^e overige 85 7° der loonen komen voor gezamenlijke rekening van rijk en igemeente. Het aandeel van het rijk moet door den -minister voor elk geval worden vastgesteld. komt als vertegenwoordiger van de maat schappij in de vergadering naar aanlei ding van het verzoek van het college dd.3 ddzer. ne Voorzitter deelt den

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 105