BESLISSING Aideeling en No. Aanmerkingen üp het verzoek wordt gunstig "beschikt. y i --an den heer van Zadelhoffhoofdinspecteur van de i*ed. neide Myf in de vergadering aanwezig als vertegenwoordi- ger van de .tfederl#lieide My, wordt verzocht een geheel nieuwe begrooting te dezer zake te ontwerpen. -besloten wordt over te gaan tot distributie van versche v-yn zeevisch. Aan den Haad zal in zijne vergadering van 10 P'ebruari 1937 yan een en ander mededeeling word en #>ge daan, ^3^/rj terwijl machtiging zal worden gevraagd de financiëele zijde van deze aangelegenheid in een volgende vergadering ite regelen. ■oesloten wordt dit werkobject door tusschenkomst van den rijksinspecteur der werkverschaffing aan den kanis- ter van Sociale Saken door tuaoohenkomst van den—rijko- 3 •^«epeoteug in te zenden, daarbij Verzoekende het plan te willen goedkeuren en de rijksbijdrage te willen vaststellen. Soodra het bericht van den minister in gun- stigen zin zal zijn ontvangen zal aan den gemeenteraad de noodige machtiging worden gevraagd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 106