Volg rium- Afzender of voorstelle Korte inhoud mer 186 ■dir.üem. werken den heer van dadelhoff mede dat het col- lege eenige moeilijkheden ondervindt mei de leiding hij openbare werken, meer in het bijzonder betreffende het verharden van bermen in werkverschaffing, het col- lege is tot de conclusie gekomen dat hef wenschelijk is aan de Heide My te ver zoeken een geheel nieuwe begrooting sa men te stellen los van het oude plan, een en ander conform het advies van de betreffende provinciale commissie. Je hr.v.Zadelhoff zegt dat de my voor vele gemeenten dergelijke begrootingen samenstelt, vooral in gemeenten waar eer dienst van gemeentewerken ontbreekt o.a, in Haarn. Uit oogpunt van controle is het aan te bevelen dat dergelijke werker door niet belanghebbenden worden geraari he kosten zijn zeer gering, -de weth.v. openb.werken zegt dat het bedoeling is j eerst^ het oude plan af te werken en dar nog zooveel werk daaraan toe te voegen als het crediet op de gemeentebegrootin^ toelaat. Upreker stelt er als weth.v. openb.werken prijs op zelf met den heer van Zadelhoff de te verrichten werken ter plaatse aan te wijzen. Hiertoe wordt door beide heeren besloten en nog heden middag zal de aanwijzing door den wet houder geschieden. -de begrooting kan spoedig, althans vóór 1 --aart worden ingewacht. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noo- dige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 107