4t 41 r Volg num- i Afzender of voorsteller mer Datum Directeur Gemeen tewerken. C.A.Kok, direnarts te Soest Commissaris der Koningin Ned.HandelrayN.V4 kantoor Soest. G.J.LandweerHieu- werhoekstr10Soest deelt mede dat uitzetting heeft plaats gehad van de strooken grond welke noo- dig zijn voor verbreeding van de Burg. Grothestraat zendt declaratie ad ƒ.47,50 terzake over 1956 verleende diergeneeskundige hulp en verstrekte medicamenten. deelt mede, dat bij K.B.van 15 Januari 1937, nr.40 goedkeuring is verleend aai de bij raadsbesluit van 31 Juli ^9)6 vastgestelde verordening, regelende de eischen van benoembaarheid der onbezol digde gemeente-veldwacnters vestigt de aandacht op de navolgende fondsen, welke h.i. voor solide beleg ging in aanmerking komen, t.w.: 4 fo Limburgsche Mijnen koers c.a. 91 k1' °/o 1'riesland. Holland Bank 990 io Bank voor Onroerende Zaken 100 verzoekt naamsverandering van de Eieu- werhoekstraatalsmede verbetering der trottoirs IV.van Korlaar, Amersfoort D.Harmsen, Eigen- domweg 4, Soest. deelt mede dat hij nog gaarne dit jaar toestemming had ontvangen voor het we£ halen van afval van de vuilnisbelt, en verzoekt dienovereenkomstig te besliss J verzoekt verbetering van den Eigendom weg.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 111