r 99II in 100 sfu. 1*3 0 r 't plaats ilke noo- .e Burg. irzake (kundige m Januari 'leend aai 1956 (lende de 1 onbezol- dgende .e beleg- !«a. de Meu ring der it jaar 1 het weg (belten i besliss ligendom- BESLISSING Afdeeiinq No. Aanmerkingen en Van de mededeeling wordt kennis genomen. Voorts wordt f de in de vergadering van 15 December 195^ genomen be- <jg slissing dat de directeur persoonlijk met de betreffen de grondeigenaren onderhandelingen omtrent grondafstand moet voeren, ingetrokken. Aan de heeren J.Th.van Aoe- sel, inspecteur van bouw- en woningtoezicht en S.van Veeren, adjunct-commies ter secretarie wordt thans op gedragen onderhandelingen met de betreffende grondeige naren te voeren. Aan den inspecteur van politie zal worden gevraagd waarom terzake geen hulp is ingeroepen van de Vereeni- ging tot bescherming van dieren afd.Soest of van den in 1956 in deze gemeente nog in functie zijnden gemeen teveearts, Dr.A.Winter. Kennisgenomen Besloten wordt van een en ander geen gebruik te maken. het college is van oordeel dat de oude benamingen der ic wegen niet verloren behooren te gaan. In verband hier-, mede wordt het niet wenschelijk geacht op het verzoek 1 van adressant in te gaan. Voorts zal adressant er op gewezen worden dat de naam Meuwerhoekstraat ontleend is aan den naam van de vroegere buitenplaats Meuwer- hoek, thans het rusthuis "Mariënburgh* De verbetering der trottoirs zal als werkverschaffings object in het plan 195? 'worden opgenomen. Besloten wordt de in de vergadering van 29 Januari 1957 genomen beslissing waarbij met ingang van 15 febru- v Gar ari 1937 de t erzake bestaande overeenkomst met W.v.Koï- laar wordt opgezegd,te handhaven. Adressant zal worden medegedeeld dat tot afdoende ver- aJy harding van den Eigendomweg eerst kan worden overge- U gaan zoodra de weg op de volgens het uitbreidingsplan 1 £x tfL' vastgestelde breedte aan de gemeente zal zijn afgestaan e vereischte stortingen in het wegenfonds hebben plaats gehad.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 112