num- Afzender of voorsteller i mer Datum Korte i n h o u llederl.Bond van Luxe Verhuur- en Taxiauto-onderne-r mers Adr.van Sprang. Be Voorzitter. Birecteur Gemeen- tewerken Birecteur van Ge meentewerken Afdeeling finan ciën Ver.van Ked.Ge- meent en. deelt mede bereid te z^n van voorlich ting en advies te dienen bij het vast stellen van de voorwaarden, waarop dooi B.en Wvergunningen zullen worden uit gegeven voor het binnen de gemeente ex- ploiteeren van taxi's en huurauto's. verzoekt aanbrenging van een straatlamp ter hoogte van de perceelen Amersfoort- schestraat 8en 83a. Be Birecteur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schreven van 5 tfebr.1957, no.1204. deelt mede dat de commissie inzake wo- ningbouwaangelegenheden adviseert aan den Minister van Sociale Zaken een ver hooging van den onderhoudsnorm voor de i woningwetwoningen dezer gemeente te i vragen. deelt meae dat J.H.holte, Paulus Pottei- laan 1te Bilthoven verzoekt het per ceel Soesterbergschestraat 170, weaer- on te mogen wijzigen in een dubbel woon huis. Terzake wordt gunstig advies uitgebracht.' zendt antwoord op het schrijven van bur gemeester en wethouders dd. 27 Januari j.1., 4e afd.no.821 betreffende verbe tering der woningen der woningstichting "Ons Belang". deelt mede dat over het jaar 1936 van de Nederlandsche Veehouders-Centrale terzake vergoeding der koi in verband met de uitvoer: landbouw-crisiswet 1935 165, Bit bedrag is als volgt t< a. gewone vergoeding b. extra-vergoeding voor uitk-^ering a/h persone* isten gemaakt :ing van de .s ontvangen ;e splitsen: ƒ.41,25 extra- iel "123,75- vestigt de aandacht van gemeentegelden. Voorts wordt medegedeeld dat op de verzekering terzake gaarne inlichtingen worden verstrekt (een formulier wordt overgelegd).

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 113