82>50fa/ut /htsti Kennisgenomen. fjl' 0V 4$4& i Adressant zal worden medegedeeld dat zoodra weer een algeheele herziening van de straatverlichting zal plaats^' hebben zijn verzoek in nadere overweging zal worden genomen. Conform het voorstel van den Voorzitter, wordt besloten. 4j /r Hen bereids ontworpen schrijven aan den Minister van So- 1 ciale Zaken wordt goedgekeurd. r,A üp het verzoek wordt gunstig beschikt l*ajt V van bur- Januari i verhe it ichting Met deze mededeeling zal in het desbetreffend schrijven Lf/> c(r aan den Minister rekening worden gehouden Conform het advies van de afdeeling financiën wordt be- HAaJi1 sloten. Aan A.Winter zal worden uitgekeerd ƒ.41,25 P. J.Drost kennisgenomen. Besloten wordt echter deze aangelegenheid ^cUS. nader onder oogen te zien na de totstandkoming van de be treffende wijziging der gemeentewet. ln Principe is het college reeds bereid te gelegener ti^d terzake een verzekering aan te gaan indien een billijke eoncurreerende premie wordt berekend. Het betreffende aanvraagformulier zal worden ingezonden. Ci QKl rl Ml nn r>+ q v valrrtm' K,-v i»f r\ -V es v-\

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 114