k Volg num mer Afzender of voorsteller Korte inhoud 201 Minister van boci- ale Zaken te s- Jravenhage 202 203 Minister van boci^ ale Zaken te s-^ravenhage De Voorzitter. 204 J.D.n.Zoetelief Soest zendt antwoo gemeester en j.14e afd stelling een dan wel eene na 1 Januari voerde huurv hingen voor rd cp het schrijven van bur- wethouaers ad. 21 Januari .no.3510 betreffende vast er verhoogde gewone bijdrage r bijzondere bijdrage in de 1934 goedgekeurde en inge- erlagingen van woningwetwo- het jaar 1y37- zendt antwoord op het schrijven van bur gemeester en wetnouders dd27 Januari j.1. 4e afd.no.3435 betreffende huurbe- paling van woningwetwoningen. Stelt voor: 1e. het kohier terzake het recht voor het ophalen van asch en vuilnis ovei 1936, bevattende 1332 namen vast te stellen op 3«330,=; |2e. een suppletoire lijst tezelfder zaKe bevattende 13 namen vast te stellen op «32,50; i3ete besluiten tot afvoering van het kohier der rechten voor het opnalen van asch en vuilnis over 1936 de na men van 134 personen, welke het ver schuldigde niet hebben betaald en waardoor het totaal te innen bedrag wordt verminderd met o35, ^omt op verzoek van het college in de vergadering ter bespreking van de wijzi ging: der verordening op de heffing van keurloonen meer in het bijzonder ae ta rieven wegens invoering van vleesch. Al jVoorzitter van de h.V.Centrale Slacht plaats is de heer zoetelief uitgenoodigd Bekend is dat door den Raad een tarief van ƒ.0,03 P©f was vastgesteld, aoè dat de Minister en de Hoofdinspecteur der Volksgezondheiü daartegen bedenkin-- gen hebben die een Koninklijke goedkeu- hing der verordening in den weg staan. (Het tarief moet in evenredigheid zhn mei de keurloonen en dan zou voor deze ge- j meente een tarief van 2 cent kunnen worden toegestaan. In andere gemeenten Iwaar ae slachtplaats een gemeentelijk be-1- drijf is worden de keurloonen en slacht- lloonen in een bedrag genoemd, met als evolg dat ae tarieven voor ingevoerd vleesch hooger worden vastgesteld, hoorr aat de slachtplaats in deze gemeente ;een particulier bedrijf is en de slacht en keurloonen gescheiden blijven onder vindt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 115