Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte i n h o u 205 206 207 Directeur van Ge meentewerken De Voorzitier. Directeur Gemeente werken vindt de gemeente bij bet bepalen van de invoertarieven moeilijkheden De heer Zoetelief wil het bestaande ta rief a 5 cent handhaven in het belang van de hier gevestigde slagers en het jBlachthuis. «aar de slagers groote of fers getroosten zou hij alsnog gaarne de gelegenheid willen hebben om namens den slagershond de belangen in deze te mo gen bepleiten bij den Hoofdinspecteur Dr.Berger, om daarna met net college op nieuw te confereeren. bericht naar aanleiding van net schrijven van de, erven van wblen T.Hogeboom, klaai- waterweg 6, eigenaren van het aan den Klaarwaterweg gelegen perceel, kadas traal bekend als sectie G.nc.3645, in houdende o.a. het verzoek om de in het uitbreidingsplan ontworpen wegen over bedoeld terrein van het plan af te voe ren. brengt in behandeling de door den Baad in zijne vergadering van 10 dezer aange holpen motie van J.Nooder c.s. inzake het beschikbaar stellen van een crediet voor het uitreiken eener feestgave aan werk- foozen op wien destyds een korting op het steunbedrag is toegepast, zulks in verband met de feestelijke intocht ter gelegenheid van de vestiging van het Prinselijk Paar ten Paleize te Soestdfk. biedt ter behandeling aan eenige verzoe' ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 117