Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 20 21 22 o3 z4 25 ->iruem. merken eth.Cpenbare •'erken Afd-inanciën /oorzitter ..van den hedum, ,-eme e nt e wer kman o .-.^oster .ge leentawerkman 26 n.j^erning,orion laan 92H'sum biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. vraagt jacStiging "tot verkoop van het paard bij Gemeentewerken, door A.jiokma is een bod van f,15w»gedaan. stelt voor aan diverse geldgevers een aanoieding te vragen voor de verstrek- king van f.4,-.2oü.-- (betreft door de Alg. maa tschappij een geldleening groot ..hans de leening riesche levensverzekering- verstrekt telling van braakliggenden aan mo e t uaat s< vraagt of nu het besluit tot beschikbaar* grond is s chappe1ijk ulpbe toon wederom moet worden verzocht voor de verstrekking van kunstmest en poot- goed te willen zorg dragen. goedgekeurd zendt accoordverklaring betreffende het: raadsbesluit van 9 -december 1936, 4e^afd uo.4425aarbij hij onvoorwaardelijk afstand doet van alle rechten, die hij tegenover de gemeente zou kunnen doen gelden. betuigt zijn hartelijken dank voor de getroffen maatregelen en verzoekt tevens? om uitreiking van een getuigschrift gaat accoord met het raadsbesluit van december 1936, 4e afd.no.4425 en ver klaart afstand te doen van alle rechten die hij tegenover de gemeente zou kun nen doen gelde in veroand -iet zijne in dienst der gemeente verrichte werk zaam heden. [verzoekt, onder overlegging van een ge wijzigde situatieteekening, zijn ont werpen tot verkaveling van het landgoeui 'Vredehof" in behandeling te nemen. Je dir.v.gem.werzen brengt rapport uit bij schrijven van 17 december 1936 ao. I/75.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 11