f HJ/' /?U. 2>*/r v Jy y tk BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen iv! ij ze van -gebied. j zijn per. racht voor ar. -Je dir, unstig ad- oruari 193; 1 bereke- den ver over het het subsi ten. ten van ve: ivak van 6 f. 208.91 van 32 f. 62.86 n tijdvak ndf.449»^ een tijdva ndf .449.96 k van 31 f. 49.21 een tijdva ndf54^.46 en woonhui: 0.82, gele' n verzoekt ehouden op 3-84 en 35 m.werken apuort uit 1937, no. ten van k van 3 ijnde f .471 •d. bij .d. bij- an grond met a.H. besloten wordt deze aangelegenheid voor kennisgeving aan te nemen. .Aan de eigenaresse van het onderhavige perceel, zijnde l ide woningbouwvereeniging Jt.Joseph, zal een aanschrij ving worden gezonden tot het aanbrengen van een zinkput. i>e berekening wordt conform vastgesteld. Met uitzondering van de gevraagde bijdrage t/b van de verpleging van patiente Heintjes worden de overige bij dragen verleend. V van de mededeeling van afbraak van het woonhuis wordt kennisgenomen, i'en aanzien van het verzoek om zich het recht te mogen voorhouden op de terzijde vermelde per- ceelen te mogen bouwen zal, conform het advies van den jdir.v.gem.werkenworden bericht dat hierop niet kan worden ingegaan. I? v •Je gevraagde bijdrage wordt verleend. -gesloten wordt op de voorgestelde grondruiling niet in gaan, aangezien de strook welke de gemeente zou ont vangen in oppervlakte geringer zal zijn dan die welke oor de gemeente zal worden afgestaan. 19 li.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 122