Volg- num- Afzender of voorsteller mer 215 st ,h. lagere school te óoesterberg 216 tiAv e e ne ndaal 217 218 ir.Stichting noenderlooaldaar ^.Hofstee, namens 'het Koogeland" du i z uin-he euwar de n 219 bir.Uem.werken 221 I 228 -tfd.financiën ter secretarie fa.financiën ter èecretarie verzoekt een "bedrag van f.ló4."be schikbaar te stellen voor den bouw van een rijwielbergplaats bij de school, dir.v.gem.werken verklaart bij schrijven dd.11 -ó'ebr.1937, no.1172, dat tegen be schikbaarstelling van het gevraagde be drag geen bezwaar bestaat. beklaagt zich over de wijze, waarop het ophalen van asch en vuilnis geschiedt, he dir.v.gem.werken brengt hieromtrent advies uit. verzoekt toestemming tot het houden van een collecte met bloempjesverkoop. verzoekt toestemming tot het houden van een collecte met bloempjesverkoop op 7 Juli a.s. doet in verband met het raadsbesluit dd, 9 december 1938, le afd.no.4567^verkoop van grond aan -^.Bgbers; en een bouwaan- vrage van h.higier een teekening toe komen, waarop het snijpunt van den braamweg en den Oude utrechtscheweg is iaangegeven, medegedeeld wordtt dat ge bleken is, dat de kaarten van het kadas ter, waarop het uitbreidingsplan ia ge- teekend, ter plaatse sterk van de werke lijkheid afwijken, zoodat het uitbrei dingsplan niet zonder meer kan worden uitgevoerd. herinnert B.en J aan de in het antwoord op het afdeelingsverslag begrooting 1937 gedane mededeeling dat de dienst van gemeentewerken een onderzoek zal instel- len naar de verbetering der landwegen in de gemeente. herinnert B.en >V. aan de in het antwoord op het afdeelingsverslag begooting 1937 gedane toezegging hem medewerking te verleenen aan het door de afaeeling ge daan verzoek maatregelen te nemen opdat bij de beoordeeling der bouwplannen door de schoonheidscommissie in de bouw nijverheid geen oponthoud ontstaat en dat vanwege de schoonh.commissie bij ds ibeoordeeling der plannen gelijktijdig

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 123