V oe- bouw van chool. -oe' schrijven tegen be- aagde be- aarop het schiedt. romtrent ouden van o op. ouden van oop op 7 esluit dd. 7^verkoop bouwaan- ng toe den neweg is dat ge- het kadas- an is ge- de werke* uitbrei- worden antwoord oting 1937 st van al instel- ndwegen t antwoord ting 1937 ing te eling ge- men opdat annen n de bouw- taat en ie bij de ktijdig BESLISSING xot beschikbaarstelling van een bedrag groot f.104. wordt besloten. Afdeeling en No. Aanmerkingen oonform het advies van den dir.v.gem.werken zal aan 73 cJ\i' Veenendaal van een en ander mededeeling worden gedaan. - gevraagde toestemming wordt verleend iechter onder voorwaarde dat deze collecte plaats heeft op 13 ^-aart 1937J jüe gevraagde toestemming wordt verleend. 4A/Ó j 7f •*an den directeur zal worden medegedeeld dat met zijn voorstel accoora wordt gegaan doch verzocht zal worden in den vervolge op de in te zenden teekening duidelijk H*li aan te geven de toestand van het uitbreidingsplan en de betreffende afwijking, zoodat het verschil duidelijk in het oog valt. ^an den directeur van gemeentewerken wordt opgedragen ïen onderzoek in te stellen naar de verbetering der land wegen en terzake rapport uit te brengen. *an de schoonheidscommissie zal worden gevraagd met de ïenschen van den -^aad zooveel mogelijk rekening te houden. k j>dti

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 124