mwn- //u. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen eine aan- teeke- t antwoorj oting rstel bij tot open- op de ge- ^an den dir.v.gem.werken wordt opgedragen de terreinen in kaart te brengen welke naar zijn oordeel in aanmer king komen voor verpachting van de jacht. Ji t antwooxi 'Oting de her- ■kebuurt ist van en den •en. Aan den dir .v.gem. werken vsordt opgedragen terzake een begrooting van Kosten in te dienen. dl t antwoor; >oting P.U.JS.M. it in ïtebestu- .ng van openbare it antwoors loting L937 een ieraad te len Jroote xoor een ad. m slag het be- t het in tregelen de vaca- d.ra.blijkt ar zijn ge- Laste der gen 1925» zer obli- oorkeur g 1937 tot Je Je Voorzitter deelt mede op 15 dezer omtrent deze aange- tegenheid een onderhoud te hebben gehad met den direc teur van de P.U.h.M. en dat hem daarbij is gebleken dat het invoeren van een vastrechttarief voor de gemeente niet het gewenschte voordeei zal geven aangezien het -vastrecht wordt bepaald naar het stroomverleden. mchter is met de directie overeengekomen dat zij een speciaal tarief voor openbare gebouwen zal overwegen, hieromtrent kan een bericht worden afgewacht. ^oodra de begrooting 1937 is goedgekeurd zal een en ander J[j nader onder oogen worden gezien. ■besloten wordt een oproeping te plaatsen in een daarvoor 4^ in aanmerking komend blad. leALL 7;ürlt van ait recht van voorkeur geen georuik fyA

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 126