"te Korte i n n num- Afzender of voorsteller Datum mer 228 229 23ü 231 232 i r0 e in w e r k e n 'Veth.^asille 'eth.v.Soc.Saken Ooramissaris der Honingin Voorzitter l»e gemeente bezit 6 oblig.4;i 7° H'dam 192 4» 192 oblig.f .1000.ift'dai rapporteert omtrent een onregelmatig heid begaan door den technisch ambte naar 3e klasse van Heyst. verzoekt aan den Voorzitter in diens kwaliteit van Voorzitter der Wetgevende kommissie te willen bevorderen dat in de politieverordening een bepaling word opgenomen waarbij het aan handeldrijven de personen verboden wordt de straat te verontreinigen met afval e.d. fgroenten handelaren; stelt voor aan den hin.v.Soc.Aaken mede te deelen dat in deze gemeente eenige plantsoenen worden aangelegd en onder houden door jeugdige werkloozen en dat deze werkloozen noodzakelijk voorlich ting en leiding noodig hebben van ouder tuinlieden. Het college meent daarin te kunnen voorzien door een drietal werk- looze tuinlieden tegen het gewone werk- verschaffingsloon met de leiding te kun nen belasten. Onder overlegging van een begrooting van kosten ware aan den mi nister te verzoeken in de loonen subsi die te willen verleenen. zendt voor het geven van nadere inlich tingen een aan den Min.v.Binnenl.^aken gericht bezwaarschrift van de heeren J. Stroband, m.i'hijssen, J.v.d.Ven en J.vat Hreukelen, inzake uitvoering van het raadsbesluit van 3^ 2ept.'36, betref fende uitbetaling van de ingehouden f.O.^G p.w. op het steunbedrag van de werkloozen. stelt voor aan den dir.v.gem.werken op dragen in samenwerking met den heer Kraayenbrink en den techn.ambt.v/h gas bedrijf een plan te ontwerpen voor ver siering en verlichting van het raadhuis ter gelegenheid van de blijde komste var. het Prinselijke Paar ten Paleize SoesW5

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 127