V Jj- BESLISSING Aïdeeling en No. Aanmerkingen dam I92 192 0.— K'daj lmatig- ambte- t diens ietgevende t dat in .ling word .eldri j ven straat te ^groenten 'aken mede i eenige in onder en en dat roorlich- van ouder daarin te ;al werk- sone werk- mg te kun ïg van een 1 den mi- len subsi- re inlich- enl.^aken heeren J. en en J.vaï van het betref- houden g van de werken op n heer t.v/h gas- voor ver- t raadhuis komste var. ize SoesW1 besloten wordt overeenkomstig de desbetreffende bepa lingen van het ambtenarenreglement van Heyst mede te deelen dat het college voornemens is hem een straf op te leggen, -alvorens daartoe over te gaan zal hij in de gelegenheid worden gesteld zich schriftelijk te verwe ren, zulks binnen den termijn in dit reglement gesteld Je Voorzitter zegt een onderzoek toe< Uonform het voorstel wordt besloten. secretaris leest het ontwerp schrijven aan den com- missaris voor. Jet dit ontwerp kan het college zich vol- y? ledig vereenigen. Conform het voorstel van den Voorzitter wordt besloten. [P &|j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 128