num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 234 235 236 23' J3ö Bir Gem. werken Uentr.Bureau voor verificatie en 1'in Adv.der v er. v. lied. Gemeenten voorzitter ^.Boelofsen, sta tionsweg 2,Soest .Aoeppenwolde den Blieklaan 53» boest doet toekomen de ontwerp bebouwingsvoor. schriften ex art.43 der -«oningwet. zendt rapport naar aanleiding van de ge. jhouden kas opneming en controle der admi nistratie van het gasbedrijf over het 4e kwartaal 1936. stelt voor overeenkomstig de bij raads besluit dd.11 October 1934 gedane toezej ging aan H.H.van Hilten te Boesterberg leen bijdrage te verleenen in de vervoer- kosten per electrische tram van -'•'berg baar Amersfoort (H.K. ü.L.O.school a/d i-'estsingelvan zijn zoontje Berardus fiendrikus van hilten tot een bedrag van f.4«7l en wel over het tijdvak van 1 Ja- buari 193& t/'m 3^ Juni 1936. verzoekt in aanmerking te komen voor de distributie van goedkoope margarine. Verzoekt verbetering van de den Biieklas Voor de perceelen nos.51 en 53» en ver" plaatsing van een straatnaambord. Be dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven van 15 Bebr. 1937, no.1195. 239 ^CfMaaBse^, Xon. laan luo, ooest 24^ Blinkertle Li. 0 0 serlaantje 3, Boest Verzoekt verlaging van den trottoirband vo'ór zijn perceel aan de Koninginnelaan. Ae dir.v.gem.werken brengt hieromtrent jrapport uit bij schrijven van 16 -c'ebr. 3.937, no.1201. verzoekt verbetering in den waterafvoer bij zijn perceel aan het le Heeserlaant, Be dir.v.gem.werken brengt hieromtrent rapoort uit bij schrijven dd.15 ^'ebr. 3.937, no.1205.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 133