7' fa. tAk /fa. 3//% ESLISSING ogsvoor- t. i de ge- sr aclmi- i? het raads- 3 toezej erherg vervoer- u' berg ol a/d ar dus rag van a,n 1 Ja- voor de ine dlieklai en ver- ut rent kebr. oirband nnelaat int rent kebr. Afdeelina No. en Aanmerkingen rafvoer .erlaant, rntrent b'ebr .besloten wordt deze ontwerp bebouwingsvoorschriften ter /l\. beoordeeling door te zenden aan de door ü.o. ingestelde V, commissie van advies inzarce de regeling van de bebouwing1*' Hq»H- in de provincie utrecht. --.ennisge nomen, (Jonform het voorstel van den Voorzitter wordt besloten aan ri.H.van hilten te uoesterberg een bedrag van f.4.71 te doen uitbetalen. Adressant zal worden medegedeeld dat de distributie van goedkoope margarine reeds bij 3 plaatselijke winkeliers f iplaats heeft, hij eventueeie vacature zal met zijn ver- zoek rekening worden gehouden. Conform het advies van den dir.v.gem.werken zal adres sant van een en ander mededeeling worden gedaan. Aan den dir.v.gem.werken zal worden gevraagd de kosten van het verlagen van den trottoirband op te geven. Adressant zal worden medegedeeld dat het college bereid is hem tot wederopzeggens toe vergunning te verleenen tot het hebben van een uitweg, mits de kosten van ver laging van den trottoirband door hem worden voldaan en bij eventueeie vernieling van het trottoir een en ander door hem, ten genoege van -burgemeester en -wethouders, weder in orde wordt gebracht. Aan het verzoek van adressant is inmiddels voldaan. U' I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 134