num mer Afzender of voorsteller Datum Korte i n h o u 241 242 243 244 245 246 247 comité feestvie ring Aon.laan, üieuwerh.stren Vredehof str h .V .Arnhemsche rtaterl.IIy, Utrecht foofd van het tele foondistrict A1 dam -cir.Uem. werken Commandant j-pucht- vaar taf d6b er g borgstellingsfondb voor de ^eldersche vallei te A'foort 'eth.Upenhare •«erken verzoekt toestemming tot het inrichten van een "bescheiden attractieterrein. zendt een afrekening van de in 1936 ge- eindigde gemeentelijke garanties van waterleidingnetuitbreidingen in de Schoolstraat en ALaarwaterweg. ^e ter zake verschuldigde "bedragen "beloopen resp. f.3614.87 en f.178.14 deelt mede, dat in verband met de toe neming van het aantal aansluitingen op het telefoonnet, het maandelijks ver schuldigde abonnementsbedrag met ingang van 1 haart 1937 wordt verhoogd met f.0.50. Voor 1937 worden de kosten per aansluiting f.5*hooger. voor 14 aan sluitingen derhalve bedragen de meerdere kosten f.70. adviseert naar aanleiding van het schrijven van A.ü.A.V.S. inzake het niet in goeden staat zijn van de kachel in het gymnastieklokaal te ooesterberg en van den ondervonden last van tochtaldaar, deelt mede dat de toestand van den kamp weg zeer veel te wenschen overlaat voor namelijk wat betreft het gedeelte in onderhoud bij de gemeente. In verband met de onderbrenging van luchtvaarttroe pen in de legerplaats bij Seist wordt in overweging gegeven op korten termijn over te gaan tot het doen vernieuwen en verbreeaen van het wegdek van dien weg. verzoekt betaalbaarstelling van de voor het borgstellingsfonds beschikbaar ge stelde kapitaal en de jaarlijksche bij drage over 1937. Ideelt mede dat door hem de inventaris van de beide brandweervereenigingen is gecontroleerd en in orde bevonden, voorts stelt de wethouder voor de buiten- dienst gestelde voorwerpen van deze ver- eenigingen alsmede die van den dienst v.gem.werken te gelegener tijd in het openbaar te verkoopen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 135