■cfr. Uhj. sfti. fi/ 9? BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen chten in. 36 ge- van e ter pen toe- en op ver ingang et n per 4 aan- eerdere et niet 1 in rg en t aldaar. n hamp- t voor-j in band rttroe^ ordt ermijn ■Ken en n weg. ■ian den Inspecteur van folitie aal worden verzocht het V a^i> comité te hooren omtrent de attracties welke zullen wor den geplaatst, ±en rapport en diens advies daaromtrent wordt door het college ingewacht. h Kennisgenomen. ^•an den ^-aad zal het benoodigde crediet worden aange vraagd. .u.a.Y.S, zal worden medegedeeld dat de aanwezige ka chel zal worden gerepareerd, rn aanzien van de overige klachten zal worden medegedeeld dat het college bereid jis bij de opmaking van de begrooting voor het volgende dienstjaar te overwegen of gelden kunnen worden uitge trokken ter opheffing van deze klachten. besloten wordt aan den dir,v.gem.werken op te dragen een globale kostenopgave bij het college in te zenden tenbehoeve van de aanbrenging van een doelmatige verhar ding van den nampweg. baarbij zal rekening dienen te worden gehouden met de geprojecteerde breedte van den we( volgens het uitbreidingsplan. V aJ\- V 4b e voor r ge- e bij- aris en is buiten' ze ver-i enst het Op net verzoek wordt gunstig beschikt. esloten wordt in te trekken het bij schrijven van 20 November 1936 aan den commandant der vereeniging "Vrij willige brandweer van boest" gedane verzoek om met b-orreiaar in overleg te treden omtrent den verkoop van buitendienst gestelde goederen. Aan den commandanten der beide brandweerverenigingen en aan den dir.v.gem. werken zal worden gevraagd een nauwkeurige opgave te verstrekken van de buitendienst gestelde goederen welke 1/ V I 0.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 136