Volg num mer Afzender of voorsteller Korte mnou 248 iioofd 3e afd.ter secretarie 249 25° Oir.Gern. werken 'j-ed.Staten van utrecht deelt roede, dat het raadsbesluit van lü -tf'ebr.j.1. tot vaststelling van de veror dening op de arbeidsbeurs in strijd is met art.14, 3e lid, der arb.bemiddeling? wet 1930. maken bezwaar tegen de verhooging van de post "Uitgaven voor volksfeesten" (rb.lt 4'ebr.'37» no.21/534-) met f.1200.-- voor den feestelijken intocht bij de vestigir, van het prinselijk paar ten paleize te uoestdijk. deelen voorts mede dat zij alvorens hur standpunt te bepalen omtrent het raads besluit van 10 -kebr.'37> no.21/535» gaarne zullen vernemen of de voorgenomer extra-uitkeering aan werkloozen en steur trekkenden door den minister van Soc. kaken is goedgekeurd. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 137