(AVs^ BESLISSING Afaeeling Aanmerkingen welke naar iiun oordeel in aanmerking komen om in het openhaar te vjorden verkocht. .ian den Haad zal worden voorgesteld het onderhavige be- - sluit in te trekken en een nieuwe verordening vast te stellen overeenkomstig het door ü.en oorspronkelijk aangeboden ontwerp. Het inmiddels ontworpen prae- advies wordt goedgekeurd m verband met een mondeling gedaan verzoek van de Jj- samenwerkende vereenigingen tot het houden van feesten j y' in deze gemeente bij gelegenheid van ie vestiging van V/ het prinselijk paar ten oaleize te ooestdijk om van ge meenteweg te zorgen voor het muzikale gedeelte op den dag dat het prinselijk paar deze gemeente zal bezoeken, wordt besloten aan gedeputeerde staten dezer provincie machtiging te vragen tot het doen van uitgaven op volg- no.547 begrooting 1937» zooals dit volgno.is gewijzigd bij raadsbesluit van 30 -Jee.1936, 4e afa.no.21/523* r>*-s-2>Jr ^elet op het advies van Houw- en Woningtoezicht dd.19 iebr.1937 nos.35/22, 35/15» .35/20» 35/23 en 35/25 '«ordt besloten de aanvragen nos.1/1346, 2/398, 2/4OÜ, I/1347 en 1/1349 in te willigen. cJ)

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 138