Volg num mer Korte inhoud Eerste boester voetbal- en Athle-j- tiekclub te Koest K.V.Verzekerings- bank "Kosmos" in liquidatie P.van Ksch. en J. -eerding H.K.K.van -*ijk, nassaulaan,Koest ochoonlieidsc om- missie leidster v/d Soest- duinsche --eisjes- club te ooest nir.^em.werken verzoekt inverband met het besluit van l.en dd.3 februari 1937 inzake het 1 niet verleenen van ontheffing van de desb.bepaling der Winkelsluitingswet ten behoeve van het houden van een ba2a: op Kondag 21 Kaart a.s. deze ontheffing I thans te verleenen voor Kaandag 22 Kaai: a.s. zendt antwoord op het schrijven van burg.en weth.dd.12 dezer betreffende de mogelijkheid van conversie der met die bank aangegane geldleening per resto op 1 Jan.j.1. nog groot f.18.900.--. verzoeken in koop te mogen ontvangen eei bouwterrein aan den Pelikaanweggenum merd 15» ter grootte van $4^ K-2 a f.2.-- per K2. vraagt toestemming tot het mogen plaat sen van een reclame-fotokast in den tuil van het perceel Burg.Krothestraat 24 n K.van der -'al. pe dir.v.gem.werken en de Inspecteur va: jfolitie brengen omtrent dit verzoek rapport uit, resp,bij brieven van 1 en 19 Pebruari j1. zendt verslag harer werkzaamheden over het jaar 1936* verzoekt vrijstelling van vermakelijk heidsbelasting voor een te geven uitvoe ring van het Soestduinsche meisjeskoor in het hotel "Kernland" op 24 P'ebruari a.s. Ka afloop der uitvoering zal ge legenheid tot dansen worden gegeven. Ken eventueels opbrengst komt ten bate van de Wijkverpleging (ten bate der IWijkverpleging (ten bate der noodlijn- de ziekeni-^ntrée 10 cents. brengt bericht uit over het onderhoud van de openbare school aan de beetzlaaj- zulks naar aanleiding van het jaarver si van het hoofd der school over 1936»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 141