num- Afzender of voorsteller Korte mer ilapp er sv er e e nig 1 ng "de Vereenigde -*ap jers" ked.handel-maat- schappij U.V. kantoor koest u ed.- Middenstand s- bank -.7. kantoor koest ■^ir .ge.:!.merken -in.TT.3oc. --aken te s-^ravenhage -ed.—iadenstands- bank kantoor koest H.i-,iteulenkon. laan 93» koest verzoeken de betrekkelijke verordening, als bedoeld in art.6 der 'inkelsluitingS' wet in dier voege te willen wijzigen, dat het verbod in art.1 dier verorde ning ^een toepassing vindt op den -kins dag voor en na een feestdag, waarop ge sloten moet worden, onverschillig op welden dag zoo'n feestdag valt. deelt mede, dat de 4 obligatielee- ningen 1911, 1933 en 1934 per 23 -aart 1937 aflosbaar zijn gesteld, houders der nog uitstaande obligatiën Kunnen met voorkeursrecht inschrijven 0.3 de 3)2 leening Dordrecht 1937 tot den koers van 99'* sag van in- ke gemeente bezit 1 obli- schrilving gat ie f.lGOO.— 4 gem, haandag 22 kebr.hordrecht 1934- 11 n0* 1937. 1333. deelt mede, dat per 1 April 1937 7 obli gatiën f.lQOO.-- 4/2 "i° ^otterdam 1927 nrs.99304 t/m 998^9 en 97538 tegen pari koers aflosbaar worden gesteld. adviseert aan de eigenaresse van per- i ceel -^urg.orothe straat 22, zijnde evr. j 'Ved.0.van -^ssen—keelman, wonende oranje straat 16, te kroningen, een aanschrij ving te zenden, op grond van art.46 der bouwverordeningaangezien thans het huishoudwater van gemeld perceel boven gronds wordt afgevoerd. zendt antwoord op schrijven van burge meester en wethouders ad.22 Januari j.l> 4e afd.no.4634 betreffende woningwet woningen. doet een aanbieding voor een rekening courant- overeenkomst met de gemeente tot een bedrag van f.100.000.--. Bij schrijven van 13 februari 1937 worden nadere inlichtingen verstrekt. vraagt namens de samenwerkende vakorga nisaties inlichtingen over groentendis- tributie, vischdistributie en vrije ge* neeskundige behandeling aan werkloozen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 143