0' /Tl*- ?ff W y:+. y/yï dening, .luit inga igen, •orde- :n -dins- ,rop ge- g op Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen ueze aangelegenheid aal in handen gesteld worden van jde kommissie als "bedoeld in artikel 197 der gemeentewet, Ln overweging zal worden gegeven om in de verordening een bepaling op te nemen waarbij B.en -V. de bevoegdheid wordt verleend ontheffing te verleenen. -en gelijksoor- [tige oepaling ware raede in de verordening voor de slagerswinkels op te nemen. slee- j ar t jatiën •ijven 0} ;ot den 4 L obli- o gem, 7 7 obli- 1927 gen pari n per- de Aevr. e kranje- nschrij- t.46 der s het 1 b oven- burg e- uari j.i ngwet- kemng- ,eente Bij worden vakorga- intendis* •rije ge* -kloozen» esloten wordt van dit voorkeursrecnt geen gebruik te 'fcftxAA naken. -e gelegenertijd zal een beslissing genomen wor- fien omtrent heroelegging der vrijgekomen gelden. Kennisgenomen, -"-egelegener tijd zal een beslissing wor- den genomen omtrent herbelegging der vrijgekomen gelden. A Besloten wordt aan de eigenaresse van dit perceel een aanschrijving te zenden. I? Ji- V nUt. Bet schrijven zal den Baad ter kennisneming worden aan- 7Af geboden. 1 ^sloten wordt den Baad voor te stellen met de -wed. As Bicuenstandsbank b.V. een rekening courant overeenkomst aan oe gaan tot een bedrag van f100.000. '1 ¥s~<P/ b bessant zal worden medegedeeld dat .0v.er Sroentendistributie in blik officieel nog niet bekend iS) |g: ^isch verkocht zal worden tegen f.t.iQ per B. uen - 1-geling voor geneesk.behandeling bij het college ■in overweging is. L t LI 110.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 144