Volg num mer Afzender of voorsteller Korte inhoud 265 266 267 b.^ondon, archi tect, Hilversum ^eth.de Hruijn uem.ontvanger |komt in de vergadering teneinde het col' lege verslag te doen van een door hem oj verzoek van het college ontworpen sche ma van verkaveling van de "buitenplaats "t/redehof". na eenige toelichting van dit plan deelt hij voorts mede dat in verband met de omgeving van het paleis de buitenplaats mede in het belang van net behoud van het natuurschoon met de noodige voorzichtigheid moet worden ver kaveld. spreker is ©r dan ook van uitge> gaan de verkaveling te ontwerpen met eei perceels oppervlakte van 4-SÖu h. ...et nadruk deelt spreker mede dat de voor waarden tot verkaveling van de buiten- plaats niet al te gemakkelijk moet wordi gemaakt uit vrees dat anders kleine wo ningen zullen worden gebouwd, hetgeen niet in het belang van de gemeente en d< onmiddellijke omgeving alleen rekening houden liere belangen van den jwel degelijk ook met de is. Hen moet niel met de particu- grondeigenaar dot belangen van de gemeente bij een royale aanleg dier mooie omgeving, nadat de teekening in {bijzonderheden is besproken wordt beslo- I ten aan den burgemeester voor te_steller audiëntie aan te vrag-en bij den Inten dant van het domein ^oestdijk, aangezier ook het Home in tennauwste met een goede verkaveling van de buitenplaats gebaat zal zijn, ongeacht de medewerking die noq aig is om het plan tot stand te kunnen brengen. vraagt aan den secretaris wanneer be- igonnen kan worden met de onderhande lingen inzake grondafstand langs de Hur i ijrothestraat waarvoor zijn aangewezen heeren van -;oesei en van Veeren. he Secretaris deelt mede dat hem geble ken is dat de heer van Hoesel nog geen opdracht van zijn directeur heeft ont vangen en dat deze omstandigheid er toe leidt dat met het werk nog niet begonnen kan worden. legt over een kwitantie waaruit blijkt .dat door hem aan P„Dijkman voor het in nen der kwitanties voor het ophalen van asch en vuilnis over 1937 een vergoeding is uitbetaald^ van f.62.9^ zijnde 2 vai het totaal geïnde bedrag. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 145