Voig- num- i Afzender of voorsteller Datum Korte i n n o u mer 263 te tii. openbare 'erken geeft het college inzage van een schrij ven van de --.V.Bristar verkoopkantoor en -Exploitatie -.maatschappij \Wh J.f. hreitensteini te Amsterdam, dd.2o febru ari 1937» gericht aan den dir.v.gem.ver ken, inzake voldoening van een nota voor geleverde asphalt emulsie waarvan in de practijk gebleken is dat deze niet deug delijk was,alsmede van een daarop betrek king hebbend schrijven van den dir.van gern.werken dd.2É Januari 1937» in Aet schrijven van voornoemde k. v". wordt een oplossing aan de hand gedaan ter beëin diging van het bestaande geschil.Voorts schrijven dat zij bereid van den kostenprijs aan rekening te brengen. blijkt uit dit is slechts l/'3 de gemeente in

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 147