1* Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 269 HAVeenendaal erkent in zijn schrijven niet dat het huisvu.il van zijn vader O.V.Veenendaal hij het zijne wordt gevoegd, zooals ben^fiid wordt in het schrijven van den heer dir.v.gem.werken dd. 1 Febr.1937, no.916. s, jjj zj n r c bericht geen bezwaar te hebben tegen verhuring van het aan den hoek Vinkenweg-Nieuwstraat gele- gen perceel, kad-.bekend als sectie H no.5529# 270 bir.G em.werken 271 A-.Couturier, K'berg verzoekt te willen zorgdragen dat de inzending der gemeente voor de te houden Luchtvaarttentoo& stelling te ooesterberg op 15 kaart a.s. gereed is. 272 Afd.financiën verzoekt te mogen vernemen of aan B.Ruijs, tijd, schrijver a/d 3e afdeeling, ziekengeld kan wor den uitgekeerd over het tijdvak dat door de be drijf svereeniging geen restitutie aan de ge meente wordt verleend zijnde 1 dag (14 Jan.'37). 273 -Ui rgemwerk en zendt rapport inzake uitpaling van een strook van perceel sectie D no.2097» 274 h.H.van Jagtendonk, te Amsterdam doet afstand van het hem bij besluit van 6 Janu ari 1933 verleende verlof a, voor de benederilo- caliteit van het perceel Bosstraat 8U. 275 Voorzitter stelt voor den Raad ter vaststelling aan te bie den een ontwerp-besluit waarbij Burgemeester en wethouders tot 1 Januari 1939 worden gemachtigd om ten behoeve van de verbreeding van de Burg. Grothestraat met ongeveer 3 M aan beide zijden van den weg de benoodigde strooken gronds koste loos in eigendom over te nemen vrij van hypothee servituten of andere lasten. 276 G.J.Landweer ooest verzoekt nogmaals naamsverandering van de Nieuweih oekstraat 277 i.van de Kuilen 1"v..,./.:^rrrr- vraagt een verlof A voor de twee benedenlocali" teiten, groot resp.28 en 14*u K2 van het perceel Bosstraat 80.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 151