Aast adressant zal worden medegedeeld dat in afwijking met de af- oM spraak met den ambtenaar Prinsen voortaan het huisvuil van zijn perceel van ï/eedestraat 42 ook aldaar zal worden afgehaald en mitsdien niet meer aan de zijde van den Korte -Brihkweg. het deze beslissing' zal de dir.v.gem.werken in kennis worden ge steld. Tot verhuur van dit perceel gronds over het tijdvak van 8 April W* o-|) 1957 "tot 1 Januari 1^39 A.Groenestein wordt besloten. JJe huur- 4» som wordt bepaald op f.3.72 over 1937 (restant,) en f.4.95 over 193$» aan den dir.v.gem.werken wordt opgedragen voor een en ander zorg ^Pj te dragen. besloten wordt aan u.lluijs over 14 Januari 1937 alsnog ziekengeld fauGT, uit te keeren. i '/U. fcTJ~ Uan den landmeter bij het kadaster te Amersfoort, de heer Albarda, a~Al- ■al worden verzocht zoodra hij met zijn metingen het ter zijde V HSxta vermelde terrein heeft bereikt ook deze strook voor de gemeente uit te palen en te voorzien van grenspaaltjes. Bet betreffende verlof A wordt ingetrokken. aJi V Conform het voorstel van den Voorzitter wordt besloten. Voorts wordt besloten in het desb.voorstel aan den Raad een crediet te vragen van f.500,ter bestrijding van de kosten verbonden aan de voorbereidende werkzaamheden, als het vervaardigen van kaartjes, zegelkosten, af standsverklaringen enz. Het college oesluit het aanvankelijk ingenomen standpunt te hand- Mc haven. v eu Gevraagde verlof wordt verleend. v H(\r CUl k

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 152