>p te ma- 1 leden ser van het I iden op 10 .r .van 3 spoedige .ng van de en R.K. om bouwvei :eningen ei BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen esloten wordt te bevorderen dat de thans zitting hebbende leden, zoowel leden van den daad als particulieren, weder in het stL ch tingsbestuur zitting zullen nemen. ,an den dir.v.gern.werken zal worden medegedeeld dat het college |-an oordeel is dat de betreffende werkzaamheden gedurende de ïaaschvacantie béhooren te worden uitgevoerd. Litsdien wordt hein opgedragen het bestek in den loop van de volgende week in te zen den. belet op het advies van bouw- en Woningtoezicht dd.26 W'ebr .1937 nc.35/8 wordt besloten de aanvrage no.1/1337 in te willigen. 33/3 V Hs-hS, 1*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 154