num- Afzender of voorsteller j Datum mer i j Korte inhoud 29Ü ivdn.v.Binnelandsche Baken 291 Ned. .Heide my. 252 Gemeentesecretaris 293 H.J.Bos, Bergweg HOil, Beist dringt er op aan in verband met de a.s. verkie- zingen in de politieverordening een bepaling tegen het bekalken van de wegen met politieke 1 leuzen op te nemen. zendt begrooting van kosten inzake het onafge werkte gedeelte van het werkobject "verharding van bermen langs diverse wegen"Be bedragen de:; begrooting zijn voor arbeidsloonen fl.lü.OOC,-- voor materialen en andere kosten f.17.7^0. vraagt machtiging' om de overgebleven herinne ringsbekers welke aan de school Kinderen ter ge legenheid van het huwelijk van het Prinselijk Paar op 7 Januari 19379 zijn verstrekt, tegen de kostende prijs ad f,0.15 te mogen verkoopen, verzoekt enkele inlichtingen inzake bebouwing van een terrein gelegen aan den Noorderweg. De dir.v.gem.werken brengt terzake advies uit bij rapport dd.lp Februari 1937» no.26/l.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 157