num- Afzender of voorsteller Datum mer I Korte inhoud 294 295 29Ó 297 Voorzitter wed.Staten van Utrecht r.u.Jj.-i. Utrecht 'i' e chnAnib t e na ar b/h wasbedrijf 298 ooilege v.-^erk- voogden der ^ed. i-derv.'wem.te S'ber^ 299 300 hoofd 2e afd, Hoofd 2e afd, stelt voor de rente, te berekenen over ae door het wegenfonds bij de gemeente ingevolge raadsbesluit van 17 -december I93I belegde gelden over het jaar 1936 ,vast te stellen op 3^2 'zenden om advies een tot hun college gericht schrijven van de raadsleden l.cJ hhijssen en J.van de hn, verzoekende o.m. geen goedkeuring te verleenen aan het door den haad toegestane crediet ad f.25ÜO*voor den bouw eener brandweer- I centrale te Uoesterberg. zendt prijsopgave inzake het aanbrengen van een 2-tal mannesmannlantaarns voor 'verlichting van de woesterbergschestraal 'nabij de —ikenlaan ter vervanging van ej 12-tal wandarmen, welke zijn aangebracht aan den ijzeren telefoonverdeelmastdie eerstdaags zal worden weggenomen. verzoekt te bepalen op welke wijze de formulieren van de postrekening no. 12931 ten name van het wasbedrijf der Uemeent! Soest onderteekend moeten worden en de daarvoor bestemde formulieren in te vul len en te onderteekenen. verzoekt tenbehoeve van de uitbreiding van het üjkgebouw gelegen aan den -rost- 'weg hoek Lt.Koppenlaan de vastgestelde achtergevelrooilijn voor deze wegen te mogen overschrijden met resp.8;2 en k 'He dir.v.gem.werken brengt terzake ad vies uit bij schrijven dd.22 februari 1937, no.29/4. dient voorstel in inzake benoeming wan leden der stembureaux in de negen dis tricten. zendt rapport inzake de inrichting der stemlokalen, voornamelijk wat betreft het bepaalde in art.15 wan het Kon .be sluit van 12 Hec.1917» dtbl.no.692.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 161